Riksmästerskap

Tipspromenad 2024

KAF tillsammans med Active Quiz erbjuder en 8 veckor lång nationell tipspromenad 8 april – 2 juni 2024.
Övergripande frågor besvaras av Anna Adolfsson
Mer information om och anmälan till tävlingen

Golf 2024

KAF och Härnösand kommuns fritidsförening bjuder in till riksmästerskap 1-2 augusti 2024.
Riksmästerskapet spelas som Par-tävling även detta år efter förra årets succé.
Övergripande frågor besvaras av Conny Rydqvist
Mer information om par-tävlingen

Fiske 2024

KAF tillsammans med Personalföreningen Smeden bjuder in till riksmästerskap den 7 september 2024 i sjön Barken i Smedjebacken. Kommuner som deltar i tävlingen bidrar med ett lag bestående av 2-3 deltagare som representerar sin kommun.
Övergripande frågor besvaras av Conny Rydqvist
Mer information om och anmälan till tävlingen

RIKTLINJER FÖR RIKSMÄSTERSKAP (RM)

Texten kan hämtas här för utskrift Riktlinjer för Riksmästerskap

Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF) har till uppgift att samordna och initiera mästerskapstävlingar för kommunanställda. Syftet är att under trivsamma former tävla i olika grenar för att öka gemenskapen mellan Sveriges kommuner.

Arrangörer
Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF) utser arrangör som ansvarar för tävlingarna genomförande.
Ansökan om arrangemang ställs till RM-kommittén via mail till kontakt@kafinfo.se.

Om flera föreningar önskar arrangera RM i samma gren samma år, sker valet av arrangörer, dels av geografiska skäl för att få bra spridning över hela landet, dels med hänsyn till var tävlingarna arrangerats tidigare år. Ansvariga arrangörer av riksmästerskap avgör om tävlingarna skall inställas om antalet anmälda deltagare är alltför få. Arrangören skall då omgående meddela deltagarna om beslutet.

Tävlingsbestämmelser
Tävlingarna genomförs enligt förbundets bestämmelser. KAF:s riksmästerskapskommitté bistår med information. Klassindelning mm enligt separata bestämmelser för varje tävlingsgren. Om arrangör önskar frångå bestämmelserna på någon punkt, så skall detta sanktioneras av RM-kommittén.

Bestämmelser för:
bestämmelser Bowling
Golf exempel på hur ett arrangemang kan anordnas. Exemplet från RM i Golf 1992 i Kristianstad

Representation
Riksmästerskapen skall vara öppna för alla anställda i kommuner, kommunala bolag och stiftelser. Kommunala förtroendemän (politiker) äger också rätt att deltaga. En förutsättning är att kommunen/bolaget/stiftelsen är medlem i KAF. Förbundet tillhandahåller blanketter för inträdesansökan. Genom samarbete mellan nationella förbund, ansluta till Korpen, har överenskommelse träffats att om möjlighet finns, ska dessa förbund ges tillfälle att deltaga.

Arrangörens skyldighet
–  insända tävlingsinbjudan till KAF:s RM-kommitté för kontroll och Godkännande, via mail till kontakt@kafinfo.se
–  i god tid före tävling infordra vandringspris samt kontrollera att de är i gott skick och graverade
–  medverka vid anskaffandet av logi till deltagande föreningar
–  genomföra tävlingen enligt förbundets intentioner och bestämmelser

Inbjudan
I inbjudan skall förutom tävlingsbestämmelser och sedvanlig information även finnas angivet att medlemskap i KAF eller annat nationellt förbund är ett villkor för deltagande.
Använd KAF:s adresslista vid utsändning av inbjudan. (Finns på www.kafinfo.se under fliken medlemsföreningar). Fastställ tävlingsdatum så fort som möjligt! Utnyttja olika marknadsföringskanaler! RM-kommittén ger råd.

Medaljer
Arrangören svarar för anskaffning av de medaljer som skall utdelas till pristagarna i de olika klasserna. RM-medaljerna beställs till nettopriser direkt från Hallmans Idrottspriser tel: 08-744 31 00.

Medaljfördelning

Individuella klasser:
Tre medaljer (guld, silver, brons) skall utdelas om klassen har minst 5 deltagare. Har klassen mindre än 5 deltagare utdelas en medalj (guld). Klasser med mindre än 3 deltagare sammanslås med närmaste yngre klass.

Lagtävling/Stafetter:
I lagtävlingar, stafetter, budkavle mm utdelas alltid medalj till varje lagdeltagare.
Guld till segrande lag, silver till tvåan och brons till trean oavsett antal startande lag. Gäller även mixade klasser.
Om antalet startande lag är mindre än 2 utdelas inga medaljer.
I motionsklasser utdelas inga medaljer.

Priser
Gärna ytterligare priser till medaljörerna i varje klass. Eventuella övriga priser utlottas bland de övriga deltagarna. Skaffa sponsorer.

Det är positivt om arrangör/kommun har egna medaljer/plaketter eller annan minnessak att dela ut till samtliga deltagare. Det bör klart framgå vilka bestämmelser som gäller för uppsatta vandringspriser. Är arrangör osäker om detta bör RM-kommittén kontaktas.

Ekonomi
Startavgift fastställs av arrangerande förening i samråd med grenansvarig.

Tävlingsjury/Protest
Före första start skall tävlingsjury utses. Den består av:
– tävlingsledare
– en representant vardera från två andra deltagande föreningar och som utses av dessa.
Protester skall vara skriftliga och inlämnas senast 60 minuter efter inträffad händelse och vara underskriven av föreningsansvarig på tävlingsplatsen. Juryn skall omgående behandla protesten. Juryns beslut kan ej överklagas.

Medlemskontroll
I samband med inkomna anmälningar till tävling genomförs medlemskontroll i samarbete med KAF:s grenansvarige.

Efter genomförd tävling
– snarast insända resultatlistor till samtliga deltagande föreningar samt ett exemplar till KAF:s kansli via mail, kontakt@kafinfo.se
– utforma ett enklare referat från tävlingen – gärna kompletterat med foto och sända detta till förbundet för införande i KAF Nytt via mail till kontakt@kafinfo.se.
– lämna referat till Dagens Samhälle, 118 82 Stockholm och fackliga förbundstidningar
– informera lokalpress/radio både före och efter tävling.

Kommunanställdas fritidsförbund

RM-kommittén